Affärsregler

SME-Ds Affärsregler

SME-D har utarbetat etiska regler för medlemsföretagen för att upprätthålla förtroendet för branschen. Ett medlemskap i SME-D ska vara en kvalitetsstämpel. De krav som ställs på medlemsföretagen sammanfattas i fyra regler.

Regel A Grundregel
Den verksamhet som medlem bedriver skall kännetecknas av iakttagande av god affärssed.
Den skall bedrivas så att branschens anseende inte kan skadas.

Regel B Medlems förhållningssätt till samhället
Medlem bör visa öppenhet och engagemang i frågor som är av betydelse för samhället.
Den fria prisbildningen skall inte påverkas på otillåtet sätt, ej heller skall annans näringsutövning försvåras eller förhindras.

Medlem skall verka för att effektiviteten inom branschen ökar.

Regel C Medlems förhållningssätt till kund
Medlem skall på ett professionellt och fackmannamässigt sätt utföra sina åtaganden. Endast åtaganden som medlem har förutsättningar att uppfylla skall göras.

Medlem skall på ett trovärdigt och ärligt sätt informera kunden om de produkter och tjänster han marknadsför och levererar.

Medlem skall tillse att annan part som marknadsför medlems produkter och tjänster uppträder i enlighet med dessa affärsregler.

Regel D Medlems förhållningssätt till konkurrent eller annan part
Medlem skall inte på ett otillåtet sätt försvåra konkurrents eller annan parts verksamhet (jmf. Regel B).

Inte heller skall konkurrents eller annan parts produkter och tjänster misskrediteras eller baktalas.