Organisation

Årlig föreningsmöte:
Högsta beslutande organ. Utser styrelsen.

Verkställande utskottet (VU):
Plattform för nätverkande mellan medlemmarna. Rapport från styrelsen och Point of Contacts. Externa föreläsare inbjudna beroende på dagordningen.

Styrelse:
Ansvarig för den löpande verksamheten. Fyra möten / år då operativa och andra allmänna frågor behandlas.

Point of Contact:

SME-D arbetar med s.k. Point of Contact (PoC) gentemot organisationer, myndigheter etc. som man vill hålla en löpande kontakt med. Syftet är att verka för fler uppdrag från FMV till SME företag, men också att engagera medlemmar. Som PoC förväntas man föra fram SME-Ds budskap, ha kontakt med motpart några gånger per år och bevaka relaterade nyheter och händelser. Återrapportering sker främst på VU-möten.

Kansli:
Administrerar organisationens verksamhet och ger service till medlemmar. Arbetar på styrelsens uppdrag.

Valberedningen:
Föreslår kandidater till styrelsen vid SME-D årsmöten